Algemene voorwaarden Tailor Made

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen betreffende montage en demontage, plaatsing, en verwerking van de producten in de breedste  zin van het woord, welke door Tailor Made worden geleverd.

Er zijn geen andere voorwaarden van toepassing dan in deze algemene voorwaarden vermeld.

Alle door Tailor Made aangeboden offertes hebben een geldigheidsduur van 4 weken na dagtekening en dienen binnen deze geldigheidsduur ondertekend door de opdrachtgever geretourneerd te worden aan Tailor Made.

Offertes ontvangen na deze datum zijn niet geldig.

Er wordt niet meer geleverd dan in de offerte is overeengekomen.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw en hebben een geldigheidsduur van 2 maanden.

De in de offerte genoemde prijs dient een dag voor aanvang werkzaamheden zichtbaar op de rekening van Tailor Made te zijn bijgeschreven tenzij anders overeengekomen.

Alle goederen blijven eigendom van Tailor Made totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

Het verkrijgen van een vergunning voor de te plaatsen producten is voor rekening en risico van de opdrachtgever. Zie bv. www.omgevingsloket.nl

Het niet verkrijgen van een vergunning is nimmer een reden om de overeenkomst door de opdrachtgever te  ontbinden. 

De opdrachtgever verplicht zich om alle van toepassing zijnde zaken welke, in de breedste zin van het woord, betrekking hebben op de werkzaamheden/montage en levering van de producten vooraf te melden bij Tailor Made. Dit om elke vorm van schade, vertragingen  en/of problemen bij of tijdens de werkzaamheden  te voorkomen. Bijvoorbeeld leidingen/kabels in de grond, oude fundamenten e.d. Slechte bereikbaarheid. Eventuele hieruit voorvloeiende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gezien als meerwerk tegen het door Tailor Made te bepalen uurtarief.

Op alle producten wordt een garantie gegeven van 2 jaar zolang de producten gebruikt worden waarvoor zij bedoeld zijn. De garantie omvat uitsluitend de geleverde producten.                

Buiten de garantie vallen kleine onvolkomenheden welke geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid en beschadigingen door vervormingen van bouwkundige constructies waar tegen-aan-in of op de producten zijn gemonteerd. De garantie vervalt indien de opdrachtgever zonder toestemming van Tailor Made reparaties uit laat voeren door derden. Tenzij dit uitdrukkelijk nodig is om de vervolgschade te beperken. De opdrachtgever is hier toe dan ook verplicht.

De aansprakelijkheid van Tailor Made is uitdrukkelijk beperkt tot het bepaalde in deze algemene voorwaarden. Overige schadevergoedingen en gevolgschade etc. worden uitgesloten. Schade welke voortvloeit door het niet op tijd kunnen leveren van de producten buiten de schuld van Tailor Made kunnen niet worden verhaald op Tailor Made.

In geval van overmacht is Tailor Made gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Kleuren getoond op voorbeelden en folders dienen slechts indicatie en zijn slechts ter indicatie getoond. De opdrachtgever kan zich dan ook niet beroepen op afwijkingen van deze met betrekking tot het geleverde.

Op de algemene voorwaarden van Tailor Made is het Nederlands recht van toepassing.