Montage voorschriften en definities

 

De Bouwplaats
Voor de opbouw van de blokhutten en veranda’s is een goede ondergrond noodzakelijk.
Er dient een verhard waterpas fundament gereed te zijn van beton, tegels, stenen, etc.
De bouwplaats dient  vrij te zijn van obstakels, tuimeubels e.d.
Bij het niet nakomen van bovenstaande zijn  de eventuele hieruit voort vloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever.
Eventueel kan er tegen meerprijs door de monteurs een fundament worden gemaakt, bespreek dit vooraf met de verkoper.
Indien er fundamentbalken bij de garage of blokhut zijn gekocht dient u er rekening mee te houden dat de funderingsmaat afwijkt van de maat van de blokhut.
Informeer bij gebruik van de fundamentbalken naar de juiste funderingsmaat.
De bouwplaats dient te zijn voorzien van stroom (220V)
De kosten van gebruik van stroom en water zijn tijdens de bouw voor rekening van de opdrachtgever.
Bij montage van veranda’s dienen in de weg hangende zonneschermen voor de montage verwijderd te zijn. Tenzij anders overeen gekomen.
Eventueel  gebruik van de tuin van de buren dient vooraf toestemming te zijn gevraagd.
Daar waar de blokhut of veranda  komt te staan moet de ruimte groot genoeg zijn.
Dit houdt in dat er minimaal  50 cm rondom het te plaatsen product vrij moet zijn voor de ladders o.i.d.
Meldt u vooraf als er te weinig ruimte is, dan bespreken wij dit met u.
Een mogelijke verzakking van de blokhut of veranda’s valt niet onder de garantie.

Montage
In overleg wordt er een afspraak gemaakt om de opbouwwerkzaamheden uit te voeren.
Voordat aan de opdracht kan worden begonnen moet de bouwplaats voldoen aan de eerder genoemde criteria, indien de bouwplaats niet voldoet aan bovengenoemde criteria verwijzen wij u naar onderstaande, omschrijving werkzaamheden.
Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Indien door onwerkzaam weer, onvoorziene omstandigheden of weersomstandigheden niet tot bouw kan worden overgegaan wordt een nieuwe afspraak gemaakt. Dit ter beoordeling van de monteur.

Belangrijk:
Het monteren van accessoire(s) is niet bij de montageprijs inbegrepen
Accessoires kunnen tegen meerprijs worden gemonteerd

Levering
Indien de bouwplaats voor de aflevering van de bestelling niet normaal te bereiken is en/of verder dan 50 meter van de losplaats ligt is het van belang ons hier vooraf over te informeren, wij kunnen dan zoeken naar een gerichte oplossing. Ook de doorloop hoogte is van belang  i.v.m. de hoogte van kozijnen. Eventueel extra te maken kosten worden vooraf bekend gemaakt.

Verpakkingsmateriaal
Verpakkingsmateriaal van het geleverde product is eigendom van de klant/opdrachtgever en blijft bij de klant/opdrachtgever.
Het is eventueel mogelijk de verpakkingsmaterialen af te voeren  tegen een meerprijs van € 50,00 per blokhut/veranda. Dit moet vóór montage worden aangegeven.

Meerwerk:
Dit zijn kosten ontstaan door meerwerk die ter plekke aan de monteur moeten worden voldaan.
Het bedrag van het meerwerk moet voor aanvang van de werkzaamheden met de monteur worden besproken en afgerekend.Verdere instructies  in overleg.

Omschrijving werkzaamheden
Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

Uitbesteding werk aan derden.
Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door opdrachtnemer gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Wijziging van de opdracht.
Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden aan de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door opdrachtnemer buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Definitie opdrachtgever
Iedere natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening een bouwwerk wordt verwezenlijkt.

Definitie opdrachtnemer.
Een opdrachtnemer is degene die zich jegens opdrachtgever verbindt tot het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van een schriftelijke overeenkomst van opdracht tegen  een vooraf overeengekomen vergoeding.              

Overeenkomst
De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst, werkzaamheden  te verrichten.